Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Jong Beheer en Onderhoud

Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen De Jong Beheer en Onderhoud (hierna “wij”, “ons” of “het bedrijf” genoemd) en haar klanten (hierna “u” of “de klant” genoemd).

1.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende of vervolgopdrachten die voortvloeien uit de hoofdovereenkomst.

Offertes en Overeenkomsten

2.1. Onze offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin vermelde termijn.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke acceptatie van de offerte door de klant, dan wel door de feitelijke uitvoering van de diensten door ons.

Uitvoering van Diensten

3.1. Wij zullen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de geldende kwaliteitsnormen en wettelijke vereisten.

3.2. De klant zal ons tijdig voorzien van alle noodzakelijke informatie en medewerking die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de diensten.

Tarieven en Betaling

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en zijn wij gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

5.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde.

5.2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekering.

Overmacht

6.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen jegens de klant na te komen.

6.2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die de uitvoering van de overeenkomst verhindert.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

7.1. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

7.2. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en diensten, tenzij anders overeengekomen.